Return to site

Pozvánka na valnou hromadu

· For investors

Představenstvo společnosti

DataSentics, a.s.

se sídlem Washingtonova 1599/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05355541,

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24293, svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 17. června 2020 ve 12.00 hodin v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a schválení jednacího řádu valné hromady
  2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2019
  4. Prezentace řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019
  5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019
  6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2019
  7. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti k 31. prosinci 2019
  8. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. června 2020

Práva účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na valné hromadě mají osoby, které byly v rozhodný den akcionáři společnosti a jsou zapsáni v seznamu akcionářů, který vede společnost.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2019 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti k 31.12.2019.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady:

Představenstvo doporučuje přijmout toto usnesení, jelikož nejlépe odpovídá zájmům společnosti a akcionářů.

V Praze dne 12. května 2020

Ing. Petr Bednařík, předseda představenstva

DataSentics, a.s.

Závěrka společnosti DataSentics a.s. za rok 2019 je k nahlédnutí v sídle společnosti Washingtonova 17, Praha 1, 110 00, ve 2.patrě v účtarně společnosti, do data valné hromady, po předložení průkazu totožnosti, v pracovních dnech od 10. - 12. hod.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK